മാറിനില്‍ക്ക് അങ്ങോട്ട്, മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനെ ആട്ടിപ്പുറത്താക്കി പിണറായി വിജയന്‍

തിരുവനന്തപുരത്ത് അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ആപമാനിച്ചെന്ന് പരാതി. തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഉയര്‍ന്ന പോളിംഗിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ച മാദ്ധ്യപ്രവര്‍ത്തകനോടാണ് പിണറായിയുടെ രോക്ഷം. കേരളത്തിലെ ഉയര്‍ന്ന പോളിംഗിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു വളരെ ദേഷ്യേെത്താടെ മാറി നില്‍ക്കങ്ങോട്ട് എന്ന് മാധ്യമങ്ങളെ നോക്കി പറഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി നടന്നു നീങ്ങിയത്.

മധ്യമങ്ങളോട് പിണറായി രോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യമല്ല. നേരത്തെ തലസ്ഥാനത്തെ ഒരു ഹോട്ടലിലെ ചര്‍ച്ചയില്‍ നിന്ന് മാദ്ധ്യമപ്രവര്‍ത്തകെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇറക്കി വിട്ടിരുന്നു.

Related posts